GELUID EN AKOESTIEK

corCor Kooy (1962) is een ervaren professional in geluid- en milieuvraagstukken. Cor heeft een ruime staat van dienst voor  adviesbureaus, gemeenten, provincies, bedrijfsleven en particulieren.
Door zijn ervaring bij zowel de overheid als het bedrijfsleven spreekt hij beide talen. Hij is goed thuis in de technische, de beleidsmatige en de juridische kant van het geluidvak.
Verder beheerst hij de raakvlakken met de Wet ruimtelijke ordening, de Wabo en de Wet milieubeheer.

 

U kunt Cor Kooy inhuren (detachering) maar ook inzetten voor losse opdrachten zoals:

  • Zonebeheerplan
  • Geluidbeheersplan                                                    

  • Milieuzonering/ zonebeheer

  • Akoestisch onderzoek bedrijven/ industrie

  • Vergunningverlening

  • Beantwoording zienswijze procedure

  • Geluidsnota’s

  • Algemene geluidsadvisering

  • Ruimte-akoestiek

  • Geluidproblematiek algemeen

 

Kennisvelden

Geluidsadvisering algemeen en in samenhang met Ruimtelijke Ordening, Wabo, Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, vergunningverlening, geluidsbeleid, industrielawaai, wegverkeers-lawaai, railverkeerslawaai, Wet geluidhinder, Wet ruimtelijke ordening,  geluidspecialisme, zonering, wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai, zonebeheer, hogere grenswaarden, akoestisch onderzoek, akoestische rapportage, maatregelen-onderzoek, vergunningverlening, spoorwegemplacementen, handboeken geluid, handhaving geluid, cursussen, modelleren rekenmodellen (Geonoise, Geomilieu)

 

Opdrachtgevers
Gemeente s-Hertogenbosch, provincie Gelderland, provincie Utrecht, Prorail, DHV, Royal Haskoning, Arcadis, Milcura, Interconcept, gemeente Dronten, gemeente Texel, SRE Eindhoven.